Odtrhomery

Testovanie priľnavosti pomocou odtrhomerov je špecifikované v ČSN EN 24624.

Výsledkom skúšky je minimálne ťahové napätie, ktoré sa musí vynaložiť na roztrhnutie najslabšej medzifázy (adhézny lom) alebo najslabšej zložky (kohézny lom) skúšobného usporiadania. Pri skúške sa môžu vyskytnúť oba typy lomov, teda adhézny aj kohézny lom.